Pre OP RH 2014-2020

12.05.2016

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 11. septembra 2014

o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (2014/660/EÚ)

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1232/2014

z 18. novembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 215/2014

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1011/2014

z 22. septembra 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 964/2014

z 11. septembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 834/2014

z 22. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 821/2014

z 28. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov

12.05.2016

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 215/2014

zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy

12.05.2016

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EÚ

z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

12.05.2016

NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013

z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

12.05.2016

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 240/2014

zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev