Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.apa.sk prispôsobujeme, aby spĺňalo ustanovenia dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a s ním súvisiacimi prílohami.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML a pre CSS.

Stránky boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a sú validované TAW3.

Správca obsahu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava

Technický prevádzkovateľ:
KdeJe Software s.r.o.
Sputniková 4
821 02 Bratislava