Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01.01.2020 - 31.12.2020

  UEV - UEV- trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


31.12.2021

  AEKO - IP SAD - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2021

  AEKO - IP VIN rodiaci - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov plodov


22.09.2021 - 21.12.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek


30.07.2021

  AEKO - BIOTOPY - konečný termín na vykonanie prvej kosby trávnych porastov


15.07.2021

  AEKO - DROP - zabezpečiť podiel tráv na ornej pôde v osevnom postupe kosených po 15. júli najmenej 5%


31.05.2021

  AEKO - AEKO - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  AEKO - SYSEĽ - konečný termín pre vykonanie prvej kosby trávnych porastov


31.05.2021

  AKZ - AKZ - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  ZPZP - ZPZP - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  ANC - ANC - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  LUEV - LUEV - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  UEV - UEV - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  LEKS - LEKS - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  PZPP - PZPP - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


16.05.2021 - 09.06.2021

  AEKO - AEKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2021 - 09.06.2021

  AKZ - AKZ - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2021 - 09.06.2021

  ZPZP - ZPZP - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2021 - 09.06.2021

  ANC - ANC - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2021 - 09.06.2021

  LEKS - LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2021 - 09.06.2021

  PZPP - PZPP - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2021

  AEKO - AEKO - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  AKZ - AKZ - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  ZPZP - ZPZP - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  ANC - ANC - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  UEV - UEV - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  LUEV - LUEV - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  LEKS - LEKS - konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2021

  PZPP - PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom (každoročne počas 5. rokov) bez sankcie


15.05.2021

  PZPP - PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom (každoročne počas 15 rokov), bez sankcie


01.05.2021 - 31.10.2021

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratmi


01.05.2021 - 31.10.2021

  ANC - ANC - dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC


30.04.2021

  AEKO - BIOPÁSY - konečný termín na zabezpečenie každoročného výsevu multifunkčných pásov


01.04.2021 - 30.04.2021

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


20.03.2021 - 20.06.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


16.02.2021 - 31.08.2021

  LEKS - LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO *- pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  ANC - ANC - trvnie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka


01.01.2021 - 31.12.2021

  ANC - ANC - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  ANC - ANC - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  LUEV - LUEV - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01.01.2021 - 31.12.2021

  UEV - UEV- trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01.01.2021 - 31.12.2021

  LUEV - LUEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  UEV - UEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  UEV - UEV - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  LUEV - LUEV - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS, LEKS - LEKS - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  PZPP - PZPP - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2021 - 31.12.2021

  PZPP - PZPP - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


31.12.2020

  AEKO - IP SAD - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2020

  AEKO - IP VIN rodiaci - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


22.09.2020 - 21.12.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek


30.07.2020

  AEKO - BIOTOPY - konečný termín na vykonanie prvej kosby trávnych porastov


15.07.2020

  AEKO - DROP - zabezpečiť podiel tráv na ornej pôde v osevnom postupe kosených po 15. júli najmenej 5%


31.05.2020

  AEKO - AEKO - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  AEKO - SYSEĽ - konečný termín pre vykonanie prvej kosby trávnych porastov


31.05.2020

  UEV - UEV - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  ANC - ANC - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  LUEV - LUEV - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  LEKS - LEKS - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  PZPP - PZPP - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


16.05.2020 - 09.06.2020

  AEKO - AEKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2020 - 09.06.2020

  EKO - EKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2020 - 09.06.2020

  ANC - ANC - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2020 - 09.06.2020

  LEKS - LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


16.05.2020 - 09.06.2020

  PZPP - PZPP - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2020

  UEV - UEV - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  AEKO - AEKO - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  EKO - EKO-konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  ANC - ANC - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  LUEV - LUEV - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  LEKS - LEKS - konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


15.05.2020

  PZPP - PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku spolu s identifikačným listom


15.05.2020

  PZPP - PZPP - konečný termín pre podanie žiadosti o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti spolu s identifikačným listom


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.05.2020 - 30.04.2021

  AKZ - AKZ - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP_DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárnych dní od náhrady


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP_OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 pracovných dní odo dňa skončenia záväzku


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP_OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP_HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP - prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.05.2020 - 30.04.2021

  ZPZP - ZPZP - trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka


01.05.2020 - 31.10.2020

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratmi


01.05.2020 - 31.10.2020

  EKO, EKO - EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka


01.05.2020 - 31.10.2020

  ANC - ANC - dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC


30.04.2020

  AEKO - BIOPÁSY - konečný termín na zabezpečenie každoročného výsevu multifunkčných pásov


01.04.2020 - 30.04.2020

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


20.03.2020 - 20.06.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


01.03.2020

  EKO - EKO - konečný termín na uzatvorenie zmluvy s inšpekčnou organizáciou v prvom roku trvania záväzku


16.02.2020 - 31.08.2020

  LEKS - LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


31.01.2020

  EKO - EKO - konečný termín na registráciu v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v prvom roku trvania záväzku (žiadateľ musí byť registrovaný počas celej doby trvania záväzku)


01.01.2020 - 31.12.2020

  UEV - UEV - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  UEV - UEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO *- pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  ANC - ANC - trvnie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka


01.01.2020 - 31.12.2020

  ANC - ANC - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  ANC - ANC - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  LUEV - LUEV - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka


01.01.2020 - 31.12.2020

  LUEV - LUEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  LUEV - LUEV - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS, LEKS - LEKS - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  PZPP - PZPP - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.01.2020 - 31.12.2020

  PZPP - PZPP - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


16.05.2019 - 09.06.2019

  ZPZP - ZPZP - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - DOJ - dojnicu možno nahradiť v ten istý deň od rozhodujúcej udalosti a oznámenie o nahradení dojnice zaslať na RP PPA do 5 kalendárnych dní od náhrady


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ - Povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ - Povinnosť nahradiť zviera v daný deň a náhradu hlásiť na RP PPA do 10 dní od rozhodujúcej udalosti


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


16.05.2019 - 09.06.2019

  AKZ - Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ, ZPZP - Pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.05.2019 - 30.04.2020

  AKZ - Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - OŠ_výkrm - zaslať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných na RP PPA do 10 pracovných dní odo dňa skončenia záväzku


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - HYD - zaslať hlásenie o naskladnení/vyskladnení chovného priestoru na RP PPA do 5 pracovných dní odo dňa naskladnenia/vyskladnenia


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Prirodzené okolnosti sa oznamujú na príslušné RP PPA na tlačive zverejnenom na webovom sídle PPA do 10 pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie stavu zvierat


01.05.2019 - 30.04.2020

  ZPZP - Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka počas obdobia 1 roka


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť



PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev