20.07.2017

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 a PRV SR 2007 - 2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred nadobudnutím účinnosti zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) upozorňuje všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „prijímateľ“),  ktorí uzatvorili Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s PPA (ďalej len „Zmluvu o NFP“) pred nadobudnutím účinnosti zákona o RPVS, že dňom 31.júla 2017 uplynie zákonná lehota na zabezpečenie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.

PPA vyzýva všetkých prijímateľov NFP, ktorí prijímajú, alebo majú prijať finančné prostriedky na základe platnej Zmluvy o NFP, aby si zabezpečili splnenie povinnosti zápisu do registra VČAS.

Povinnosť zápisu do registra sa týka všetkých prijímateľov, ktorí majú s PPA uzatvorenú Zmluvu o NFP v celkovej sume nad 100 000,- EUR, bez ohľadu na skutočnosť, či suma, ktorá má byť vyplatená podľa záverečnej ŽoP v roku 2017 je menšia alebo väčšia ako 100 000,-EUR.

----------------------------------------------------------------------

Podľa ustanovenia  §2 ods.1 bod 3 zákona o RPVS: „Počas trvania platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, je partner verejného sektora povinný byť zaregistrovaný v registri.“

Podľa ustanovenia § 23  ods. 1 zákona o RPVS: „Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.

Podľa ustanovenia § 23  ods. 2 zákona o RPVS: „Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,

a) účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,

b) účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev