08.06.2017

Oznámenie o aktualizácii výziev na predkladanie ŽoNFP z OP RH, opatrenie 5.2.1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP  / Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) pre nasledovné aktivity:

  1. Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie
  2. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
  3. Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev