Aktuality

28.03.2023

Oznámenie o zverejnení registračného formulára pre priame podpory na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje aktuálny Registračný formulár pre priame podpory na rok 2023, ktorý slúži na registráciu nových prijímateľov priamych podpôr, alebo na zmenu údajov už registrovaných prijímateľov.
viac informácií
27.03.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102865Výzva je otvorená od 27. marca 2023 do 29. marca 2023.
viac informácií
24.03.2023

PPA ZASLALA ŽIADATEĽOM O PRIAME PLATBY ZA ROK 2022 UŽ VIAC AKO 85% ROZHODNUTÍ.

Bratislava, 24. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) finišuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Viac ako 85% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. 400 miliónov EUR z celkovej sumy 554 miliónov EUR majú už poľnohospodári na svojich účtoch.
viac informácií
23.03.2023

INFORMÁCIA O VÝMENE VRSTVY VODNÁ ERÓZIA PRE PLNENIE NORMY DPEP 5.

Tento rok sa začína nové programové obdobie, ktoré so sebou prináša aj množstvo noviniek pre poberateľov priamych podpôr. Už o niekoľko týždňov budú môcť Vaši členovia podávať svoje žiadosti o priame podpory na rok 2023 a tejto súvislosti si ich, prostredníctvom Vás, dovoľujeme informovať o jednej veľmi dôležitej zmene.
viac informácií
23.03.2023

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ SANKCIÍ.

Bratislava, 23. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra PPA oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o Priame podpory na rok 2023 bez sankcií. Vychádza tak v ústrety požiadavke poľnohospodárov, keďže nie je k dispozícii definitívna podoba legislatívy k novej kampani 2023-2027. 

viac informácií
22.03.2023

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 57/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti  57/PRV/2022  Výzvu č. 57/PRV/2022 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie,
Výzva aktualizovaná 22.03.2023 
viac informácií
22.03.2023

PPA ZVYŠUJE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇUJE NOVÉ INFORMÁCIE O ČERPANÍ PEŇAZÍ.

Bratislava, 22. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) považuje zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti aj naďalej za svoju prioritu. Preto verejnosti sprístupňuje aj informácie nad rámec zákonných povinností.
viac informácií
20.03.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – PPA ZVEREJNILA VÝZVU

Bratislava, 20. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia od dnes 20. marca 2023 do 20. júna 2023.

viac informácií
20.03.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v zmysle Schémy minimálnej pomoci č. DM – 12/2017.
Výzva je otvorená od 20. marca 2023 do 20. júna 2023.
viac informácií
16.03.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - kontakt na infocentrá

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2023 sme v rámci štruktúr PPA vyčlenili na 14 regionálnych pracoviskách dni utorokštvrtok od 13:00 do 15:00 ako konzultačné hodiny pre prijímateľov. Na každom regionálnom pracovisku sú vyčlenené a zverejnené 2 telefónne čísla – jedno pre zamestnancov zo sekcie priamych podpôr a druhé pre zamestnancov sekcie kontroly na mieste. Rovnako je zverejnená mailová adresa na každé regionálne pracovisko agentúry, ktorá bola zriadená iba pre potreby poskytovania informácií pre žiadateľov. Odporúčame ale prijímateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií (AKS, SPPK, ASIF, Vidiecka platforma ...), aby nedošlo k zbytočnému duplikovaniu dotazov a zahlteniu telefónnych liniek, čo by v konečnom dôsledku viedlo k znefunkčneniu pôvodného zámeru, ktorým je rýchle poskytnutie informácií čo najväčšiemu počtu prijímateľov.

Kontakty na jednotlivé regionálne pracoviská nájdete v prílohe.

viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF