Aktuality

13.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o priame podpory pre zvieratá pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
13.04.2023

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023 - AKTUALIZOVANÉ

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (prijímateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2023. Prijímatelia môžu podávať svoje žiadosti elektronicky prostredníctvom portálu Slovensko.sk.
viac informácií
13.04.2023

Zverejnenie formulárov k predkladaniu samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre rok 2023 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
13.04.2023

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2023.
viac informácií
04.04.2023

PPA VYCHÁDZA V ÚSTRETY ŽIADATEĽOM O PRIAME PODPORY – ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZOSTÁVA.

Bratislava, 4. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vychádza v ústrety žiadateľom o priame platby na obdobie 2023 - 2027 a bude kontrolovať iba formálnu stránku predkladania Súpisu, ako prílohy k žiadosti a nebude vykonávať vecnú kontrolu. Zákonná povinnosť v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov predkladať k žiadosti prílohu - Súpis prenajatých a vlastných pozemkov ale zostáva.
viac informácií
04.04.2023

Oznámenie pre prijímateľov priamych podpôr - evidencia pozemkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr, že v legislatívnom procese je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí, výkonu kontroly a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Týmto upozorňujeme na zavádzanie novej povinnosti pre prijímateľov priamych podpôr, povinnosť k žiadosti o priame platby predkladať evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/102). 
PPA odporúča prijímateľom priamych podpôr pripravovať si evidenciu pozemkov už v predstihu v xlsx formáte.
Uvedené sa vzťahuje k podaniu žiadosti avšak najneskôr do 31.07.2023.
viac informácií
31.03.2023

PPA PREDLŽUJE VÝZVU 4. 1 AŽ DO KONCA AUGUSTA.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
viac informácií
31.03.2023

POCHYBNÍ „VYBAVOVAČI“ STÁLE POKRAČUJÚ VO SVOJICH NEČESTNÝCH PRAKTIKÁCH.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už v januári upozornila farmárov, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.
viac informácií
30.03.2023

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 65/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 65/PRV/2022  Výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 02.01.2023 do 31.08.2023
viac informácií
28.03.2023

Oznámenie o zverejnení registračného formulára pre priame podpory na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje aktuálny Registračný formulár pre priame podpory na rok 2023, ktorý slúži na registráciu nových prijímateľov priamych podpôr, alebo na zmenu údajov už registrovaných prijímateľov.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF