Aktuality

08.11.2022

OZNÁMENIE O PRIPRAVOVANEJ AKTUALIZÁCII VÝZVY Č. 57/PRV/2022, PODOPATRENIE 19.4 PODPORA NA PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY A OŽIVENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 57/PRV/2022, prístupy v priebehu novembra 2022 k jej aktualizácii z dôvodu:
viac informácií
07.11.2022

PPA UŽ VYPLÁCA ZÁLOHOVÉ PLATBY, PLATBY POISTNÉHO A ZELENÚ NAFTU.

Bratislava: 7. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vypláca zálohové platby na schémy viazaných platieb na zvieratá. Už 6 500 žiadateľom (z celkového počtu 6 720) prichádzajú finančné prostriedky na účty v sume takmer 19,6 milióna EUR.
viac informácií
07.11.2022

Oznámenie pre žiadateľov v súvislosti s náhradami zvierat v rámci viazaných priamych platieb

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o viazané priame platby na zvieratá, že dňa 03.11.2022 jej bolo doručené Usmernenie MPRV SR v súvislosti s právnym výkladom DG AGRI zo dňa 29.09.2022, v rámci auditnej misie zameranej na viazané priame platby na zvieratá. Právne stanovisko zo strany DG AGRI súvisí s rozporom pri uplatňovaní náhrad zvierat v prostredí Slovenskej republiky a legislatívou EÚ zistenom počas auditnej misie DG AGRI na PPA.
viac informácií
04.11.2022

PPA EVIDUJE V RÁMCI VÝZVY NA SUCHO TAKMER 2 500 ŽIADOSTÍ.

Bratislava 4. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do stredy 2. novembra 2022 presne 2 464 žiadostí do výzvy na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022. Celková suma, ktorá je obsiahnutá v týchto žiadostiach, je takmer 43 miliónov EUR.
viac informácií
02.11.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a nadnárodnej organizácie výrobcov v komodite zemiaky

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a nadnárodnej organizácie výrobcov v komodite zemiaky do 15.12.2022.
viac informácií
28.10.2022

DO VÝZVY NA SUCHO 2022 JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA UŽ IBA DO STREDY.

Bratislava 28. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína oprávneným žiadateľom, že na prihlásenie sa do výzvy na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zostáva už iba niekoľko dní. Posledný deň, kedy tak môžu urobiť je streda 2. novembra 2022.
viac informácií
27.10.2022

PPA ZVEREJNILA NOVÉ VÝZVY NA HOSPODÁRENIE V LESOCH A ZÁROVEŇ PREDLŽUJE PREDCHÁDZAJÚCE VÝZVY.

Bratislava: 27. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila dve nové výzvy, ktoré sú určené na zlepšenie hospodárenia v lesoch. Tentoraz ide o Výzvu č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch a zároveň o Výzvu č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
viac informácií
26.10.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu skupiny výrobcov, organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa do 15.12.2022
Účinnosť R č. 134/2022 od 26.10.2022.
viac informácií
26.10.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 62/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií
26.10.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 63/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev