Výzva č. 2010/PRV/17

23.03.2010

Výzva pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc) č. 2010/PRV/17

23.03.2010

Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (okrem bioplynových staníc)

23.03.2010

Tabuľka okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR za december 2009

11.03.2010

Tabuľková časť pre opatrenie 3.1

10.03.2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1 (okrem bioplynových staníc)

10.03.2010

Dodatok č. 1, verzia 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 3.1

01.12.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev