Register poľnohospodárskej pôdy LPIS

21.03.2022

LPIS

Identifikačný systém poľnohospodárskych parciel je označenie pre register poľnohospodárskych plôch na pozadí digitálnych ortofotomáp. V Slovenskej republike je register pôdy LPIS založený na báze dielov pôdnych blokov (DPB), ktoré predstavujú poľnohospodárske plochy s viac menej stabilnými prirodzenými alebo umelými hranicami. Predstavuje referenčnú plochu, na podklade ktorej si žiadatelia zakresľujú hranice užívania v systéme GSAA. Tento typ referenčnej plochy môže obsahovať niekoľko plodín, skupín plodín a užívateľov.  LPIS ako súbor referenčných plôch tvoriacich podklad pre podávanie žiadostí pre priame platby je potrebné meniť v súlade s aktuálnym stavom využívania krajiny.
 
Údaje evidované v LPIS:
- Diely pôdnych blokov
- Krajinné prvky
- Krajinné prvky mimo krížové plnenie
- Nárazníkové zóny
- Rýchlo rastúce dreviny
- Terasy
- Oblasti s prírodnými alebo osobitnými prekážkami - ANC
- Vhodnosť pre pestovanie biopalív
- Multifunkčné okraje polí - biopásy
- Aplikácia kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy – kaly
- Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)
- Dusičnanová smernica  (nitrátová direktíva – NDIR), Kategórie zraniteľných oblastí (NDIR ABC)
- Územia s vysokou prírodnou hodnotou HNV
- Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov – CHVO
- Chránené vtáčie územia – CHVÚ
- Územie európskeho významu – ÚEV, ÚEV 4,5
- Ochrana biotopu dropa fúzatého – CHVÚ DROP
- Ochrana biotopu sysľa pasienkového
- Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
- Svahovitosť
- Minimálna údržba
- Citlivé trvalé trávne porasty
- Referenčné trvalé trávne porasty 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF