Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby

13.05.2021
Formulár a prílohy k žiadosti o platbu pre podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa (aktualizovaná príloha č. 4 k ŽoP dňa 09.06.2021)

24.08.2020
Oznam týkajúci sa vzoru dokumentácie k poskytovaným poradenských službám, ktoré sú podporené z podopatrenia 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (predovšetkým označenie a použitie loga na dokumentácii
V záujme zjednodušenia implementácie podopatrenia 2.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a v nadväznosti na ustanovenia kapitoly 13 ods. 3 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 PPA zverejňuje vzor dokumentácie k poskytovaným poradenských službám. Uvedené sa týka predovšetkým:
   - Výkazu hodín práce poradcu a potvrdenie príjemcu poradenstva o počte hodín výkonu poradenstva v teréne
   - Výstupov z poradenstva, ktoré poradca odovzdal príjemcovi poradenstva; a potvrdenie o ich prevzatí príjemcom poradenstva
Tento vzor sa týka aj príp. ďalších dokumentov, ktoré vyplývajú z opisu konkrétneho poradenského produktu v katalógu poradenských produktov.

23.04.2020
Zoznam príloh pre opatrenie 2
Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3: - Podpora na odbornú prípravu poradcov

20.12.2019
Zoznam príloh pre opatrenie 1
Prenos znalostí a informačné akcie

16.10.2019
Zoznam príloh pre podopatrenie 16.4
Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektami dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

20.02.2019
Refundácia a zúčtovanie zálohovej platby
Platí pre refundácie a zúčtovanie zálohových platieb - platby poskytované v PRV 2014 – 2020 v opatrení 4, podopatreniach 4.1, 4.2, 4.3, v podopatrení 6.4, v opatrení 7 – 7.2.,7.4.7.5 a v opatrení 8 - podopatrenia 8.3 a 8.4, 8.5.,8.6
(aj pre opatrenia 1.1 a 1.2 z PRV 2007 – 2013 a pre podopatrenia 4.1. a 4.2, ktoré sú súčasťou podopatrenia 16.4)

/prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu/

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev