Opatrenie 3.4.1.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

27.01.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
(aktualizované)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev