Podopatrenie 4.3 - Lesné cesty

30.09.2015

Výzva na podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

aktualizácia č. 2

20.07.2015

Formulár ŽoNFP 4.3.

aktualizácia č. 1

20.07.2015

Výzva na podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

aktualizácia č. 1

21.05.2015

Príloha č. 4a - verejná súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4b - užšia súťaž - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4c - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4d - priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

21.05.2015

Príloha č. 4e - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

21.05.2015

Príloha č. 4f - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

21.05.2015

Príloha 4g - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev