Podopatrenie 19.1

07.07.2015

Výzva 19.1 - Prípravná podpora

Aktualizácia č.1

07.07.2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka č. 4 - 19.1

Aktualizácia č.1

07.07.2015

Príloha č. 5 k Formuláru ŽoNFP - výmery katastrálnych území

28.05.2015

Výzva 19.1 - Prípravná podpora

28.05.2015

Priloha č. 1 - k príručke

28.05.2015

Priloha č. 2 - k príručke

28.05.2015

Priloha č. 3 - k príručke

28.05.2015

Priloha č. 4 - k príručke

28.05.2015

Priloha č. 5 - k príručke

28.05.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev