06.05.2016

Oznámenie o predkladaní monitorovacích správ

 

V zmysle príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný predložiť monitorovaciu správu (ďalej MS) projektu v rovnakom termíne ako záverečnú ŽoP. Povinnosť predkladania MS pre jednotlivé podopatrenia/opatrenia, integrované projekty upravuje zmluva o poskytnutí NFP.

  • MS sa predkladá doporučene poštou alebo osobne v podateľni Ústredia PPA v Bratislave, zároveň sa požaduje zaslať MS aj e-mailom na adresu: monitoring@apa.sk, pričom do predmetu správy je potrebné uviesť kód projektu.
  • MS je možné podať aj elektronickou formou cez elektronickú podateľňu www.slovensko.sk na adresu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), v tomto prípade nie je potrebné predkladať formulár MS v papierovej forme. Návod na elektronické podávanie monitorovacích správ z PRV SR 2014-2020  tvorí prílohu tohto oznámenia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev