Aktuálne výzvy

02.09.2015

Riešenie nezrovnalostí

Výzva s neobmedzenou platnosťou
V súlade so všeobecnými zásadami systému riadenia a kontroly podľa čl. 72 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je Slovenská republika povinná zabezpečiť najmä prevenciu, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhania neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.
viac informácií
02.09.2015

Základné dokumenty

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií
02.09.2015

Základné definície a pojmy

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev