Technická pomoc

11.02.2020

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A8-2016-06, Aktivita 8

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A7-2016-05, Aktivita 7

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A6-2017-01, Aktivita 6

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A5-2016-04, Aktivita 5

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A4-2016-03, Aktivita 4

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 2 vyzvania č. OPRH-TP-A3-2016-02, Aktivita 3

viac informácií
06.05.2019

Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti :PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Technická pomoc vyzvania k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie 7.1 - Technická pomoc z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
viac informácií
19.04.2018

OZNAM O BLÍŽIACOM SA UZAVRETÍ VYZVANIA Č. TP-A3-2016-02, AKTIVITA 3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02, aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5. 2018 vyzvanie na predkladanie ŽoNFP uzavrieť. Po termíne, kedy PPA zverejní Oznam o uzatvorení vyzvania, nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci daného vyzvania.
viac informácií
06.12.2016

Vyzvanie č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1

Vyzvanie aktualizované 06.05.2019 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len ako „poskytovateľ”) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie č. OPRH-TP-A1-2016-01 k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci pre žiadateľov
viac informácií

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev