Podopatrenie 4.2

29.06.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

29.06.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur

29.06.2015

Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

24.07.2015

Schéma štátnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov

(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

24.07.2015

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji

(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

29.07.2016

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu MPRV SR č. 1249/2016 k výberovému kritériu podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PRV SR 2014-2020

29.07.2016

Metodický pokyn MPRV SR č. 1249/2016 k výberovému kritériu podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a /alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PRV SR 2014-2020

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev