Podopatrenie 4.2

29.06.2015

Príloha č. 3.6 k Výzve Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

29.06.2015

Príloha č. 3.7 k Výzve Príloha I k ZFEÚ

29.06.2015

Príloha č. 3.8 k Výzve Výpočet účtovnej hodnoty znovupoužitých aktív

29.06.2015

Príloha č. 3.9 k Výzve Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu

29.06.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP verejná súťaž nadlimitná zákazka

29.06.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP užšia súťaž nadlimitná zákazka

29.06.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP rokovacie konanie so zverejnením nadlimitná zákazka

29.06.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie nadlimitná zákazka

29.06.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska dvojobálkový systém

29.06.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska jednoobálkový systém

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev