Legislatíva pre PRV 2007 - 2013

Legislatíva ES pre opatrenia SOP

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16.03.2005
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 - 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 15 Zväzok 06 S. 463 - 486

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2002
z 28. januára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a opatrenia, ktoré sa týkajú štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva
Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 25 - 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 327

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2369/2002
z 20. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybárstva
Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 49 - 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 450

16.03.2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 391 - 413

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003
Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 66 - 77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 14 Zväzok 02 S. 3

16.03.2005
Rozhodnutie Komisie 2004/344/ES z 23. marca 2004
ktorým sa stanovuje rozdelenie výkonnostnej rezervy podľa členských štátov na pomoc zo štrukturálnych fondov spoločenstva podľa cieľov 1, 2 a 3 a finančného nástroja na usmerňovanie rybolovu mimo cieľa 1 (oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 883)
Ú. v. EÚ L 111, 17.4.2004, s. 41 - 74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 14 Zväzok 02 S. 18

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16.03.2005
Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/1991
z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1 - 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 15 Zväzok 02 S. 39 - 55

16.03.2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1962/1996
z 11. októbra 1996, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 2772/95, ktorým sa nahrádzajú hodnoty v ECU v nariadení Rady (EHS) č. 2078/92 o metódach poľnohospodárskej výroby zlučiteľných s požiadavkami na ochranu životného prostredia a zachovanie prírody
OJ L 259, 12.10.1996, p. 7-7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

16.03.2005
Smernica Rady 96/22/ES
z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS
Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3 - 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 19 S. 64 - 70

16.03.2005
Smernica Rady 96/23/ES
z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS
Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10 - 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 19 S. 71 - 93

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev