Aktuality

21.02.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta v DataCentre pre poskytovateľa služby pre podporné opatrenia :

štátna pomoc na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencieštátna pomoc na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
viac informácií
18.02.2022

PPA POSLALA POĽNOHOSPODÁROM 423 MILIÓNOV EUR V RÁMCI PRIAMYCH PLATIEB.

Bratislava, 18. februára 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci všetkých priamych podpôr z roku 2021 už takmer 423 miliónov EUR z objemu 551 miliónov EUR. PPA zaslala k dnešnému dňu 16 751 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 94 % zo všetkých žiadostí.
viac informácií
11.02.2022

CHOVATELIA MÔŽU POSIELAŤ ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ VNÚTROŠTÁTNU PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY

Bratislava, 11. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom, že môžu predkladať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022.
viac informácií
11.02.2022

VÝZVOU 4.1 PODPORÍME MALÝCH FARMÁROV - MÔŽU ŽIADAŤ PODPORU AJ DO 80 TISÍC EUR


Bratislava, 11. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila 31. januára 2022 na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1., ktorá dáva poľnohospodárom získať finančné prostriedky vo výške 110 miliónov EUR. Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022.
viac informácií
09.02.2022

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2022 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2022 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií
09.02.2022

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2022.
viac informácií
04.02.2022

PPA INFORMUJE O AKTUÁLNYCH TÉMACH AJ PROSTREDNÍCTVOM PODCASTU

Bratislava, 4. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa podcast PPA PODCAST. Reflektuje tak na nové formy a informačné kanály, ktoré dokážu efektívne osloviť poľnohospodárov, lesníkov, vinohradníkov, včelárov, mestá a obce a tiež širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma poľnohospodárstva.
viac informácií
03.02.2022

VÝZVA Č. 4.1 JE ZVEREJNENÁ, POĽNOHOSPODÁRI SA UŽ MÔŽU PRIHLASOVAŤ -

PPA v týchto dňoch posiela poľnohospodárom – žiadateľom v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 - do schránok na slovensko.sk informáciu, spolu s príslušným formulárom, o možnosti presunu do výzvy č. 52/PRV/2022. Z informácie sa dozvedia, aký je postup a tiež prečo je to pre nich výhodné.
viac informácií
01.02.2022

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 21. apríla 2022, 17:00 hod. SEČ.
viac informácií
31.01.2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 52/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre: Opatrenie: 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Aplikácia PPA Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022 bude sprístupnená najneskôr dňom prijímania ŽoNFP.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev