Aktuality

09.12.2010

Oznámenie č. 40 zo dňa 9.12.2010 (Leader - výmena dokumentu)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, z OSI 4 LEADER, že na základe požiadavky Riadiaceho orgánu MPaRV SR vykonala na webovej stránke PPA v časti "PRV 2007-13/OS 4 LEADER/USMERNENIE" výmenu "Schémy štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader"
viac informácií
26.11.2010

Oznámenie č. 39 zo dňa 26.11.2010 (Leader - Výzva pre opatrenie č. 4.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila "Výzvu na predkladanie ŽoNFP č. 2010/PRV/18 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce" ...
viac informácií
15.11.2010

Oznámenie

PPA uverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk na zákazku.
viac informácií
04.11.2010

Oznámenie

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
viac informácií
29.10.2010

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

PPA oznamuje všetkým dodávateľom obilnín, že od 1. 11. 2010 do 31. 5. 2011 bude prijímať ponuky na intervenčný nákup obilnín (pšenica obyčajná) a všetkým prevádzkovateľom verejných skladov na uskladnenie obilnín, že od 1. 11. 2010 bude prijímať žiadosti o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov...
viac informácií
15.10.2010

Oznámenie č. 38 zo dňa 15.10.2010 (Leader - Schéma štátnej pomoci - op. 3.1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OSI 4 LEADER, z opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (implementovaného prostredníctvom osi 4 Leader), že...
viac informácií
14.10.2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve...
viac informácií
14.10.2010

Oznámenie č. 36 zo dňa 14.10.2010 (Schéma minimálnej pomoci - op. 1.7)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci PRV, z opatrenia 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), že zverejnila Schému minimálnej pomoci pre uvedené opatrenie...
viac informácií
14.10.2010

Oznámenie č. 37 zo dňa 14.10.2010 (Leader - Metodický výklad k opatreniu 4.1)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OSI 4 LEADER, že na základe požiadavky Riadiaceho orgánu MPSR zverejnila "Metodický výklad k opatreniu 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia" v časti: "Projektové podpory/PRV 2007 - 2013/OS 4 LEADER/Usmernenie".
05.10.2010

Oznámenie č. 35 zo dňa 5.10.2010 (Leader - Schéma minimálnej pomoci - op. 3.2.A)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OSI 4 LEADER, z opatrenia 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 implementované prostredníctvom osi 4 Leader), že zverejnením Schémy minimálnej pomoci pre uvedené opatrenie a nadobudnutím jej platnosti a účinnosti, môžu Miestne akčné skupiny začať s implementáciou opatrenia...
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF