Aktuality

29.03.2011

Oznámenie o otvorení mimoriadnej dovoznej colnej kvóty na cukor a možnosti podávania žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 302/2011 z 28. marca sa od 1. apríla do 30. septembra 2011 otvára mimoriadna dovozná colná kvóta ...
viac informácií
21.03.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udeľuje výnimku ...
viac informácií
18.03.2011

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY PRE ROK 2011

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov...
viac informácií
17.03.2011

Oznámenie k výzve č.2011/OPRH/01

V súvislosti s výzvou č. 2011/OPRH/01, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje žiadateľov, že od 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
viac informácií
08.03.2011

Oznámenie

28.02.2011

Oznámenie č.05/OPRH zo dňa 28.02.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...
viac informácií
28.02.2011

Oznámenie č.06/OPRH zo dňa 28.02.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...
viac informácií
28.02.2011

Oznámenie

Oznámenie PPA o uverejnení Výzvy na predkladanie ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka
22.02.2011

Oznámenie

18.02.2011

Oznam pre žiadateľov o schválenie spracovateľských podnikov a nákupcov krmiva

viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF