Aktuality

14.07.2011

Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na colnú subkvótu III pre pšenicu obyčajnú inej ako vysokej kvality

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 14. júla 2011 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 184 uverejnené Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 675/2011, ktorým sa pozastavuje ...
viac informácií
01.07.2011

Mimoriadna podpora pre sektor ovocia a zeleniny

30.06.2011

Oznámenie o otvorení stálej výzvy na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2010/2011

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 634/2011 zo dňa 29. júna 2011 sa otvára stála výzva na dovoz cukru za znížené clo č. 09.4314...
viac informácií
29.06.2011

Oznámenie

PPA zverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv za Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 k 31.12.2010 v časti Prijímatelia pomoci/Prijímatelia z EF pre Rybné hospodárstvo.
27.06.2011

Oznámenie č. 08/OPRH zo dňa 27.6.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní...
viac informácií
24.06.2011

Výzva pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny.

viac informácií
21.06.2011

Oznámenie o otvorení mimoriadnej dovoznej colnej kvóty na cukor a možnosti podávania žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 589/2011 z 20. júna 2011 sa od 1. júla do 30. septembra 2011 otvára mimoriadna dovozná colná kvóta..
viac informácií
20.06.2011

Oznam pre žiadateľov o poskytnuti mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

viac informácií
20.06.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že od 16.06.2011 nezverejňuje povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, ale na svojej webovej stránke v priečinku Zmluvy/Povinne zverejňované zmluvy
17.06.2011

Oznámenie

PPA uverejnila v rubrike Organizácia trhu/ Rastlinné komodity/Potravinová pomoc/Realizácia potravinovej pomoci usmernenie pre charitatívne organizácie k potravinovej pomoci DOC a PDF

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF