Aktuality

21.12.2011

Oznámenie č. 55 zo dňa 19.12.2011 (Leader - Výzva č. 2011/PRV/19 pre op. č. 4.2):

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR (riadiaceho orgánu) zverejnila...
viac informácií
16.12.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1316/2011 z 15. decembra 2011 bola stanovená minimálna colná sadzba pre druhú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011.
viac informácií
14.12.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o licencie na dovoz banánov z tretích krajín s KN kódom 0803 00 19, že od 01. januára 2012 sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1287/2011, zrušuje licenčná povinnosť na dovoz banánov.
14.12.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1281/2011 z 08. decembra 2011 bola stanovená minimálna colná sadzba pre prvú čiastkovú verejnú súťaž v rámci ...
viac informácií
05.12.2011

Oznámenie č. 54 zo dňa 05.12.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje že vydala rozhodnutia s podmienkou o schválení ŽoNFP pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce (nadnárodná spolupráca) príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 LEADER...
viac informácií
02.12.2011

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1238/2011 z 30. novembra 2011 sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 372/20011,...
viac informácií
01.12.2011

Oznámenie o otvorení stálej výzvy na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2011/2012

Pôdohospodárska platobná agentúra týmto oznamuje, že vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1239/2011 zo dňa 30. novembra 2011 sa otvára stála výzva na dovoz cukru za
znížené clo č. 09.4313 na hospodársky rok 2011/2012.
viac informácií
04.11.2011

Oznámenie č. 53 zo dňa 3.11.2011 (Účinnosť Metodického usmernenia k opatreniu 1.7)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že "Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 Využívanie poradenských služieb ", zverejnené "Oznámením č. 51" dňa 29.9.2011 v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Oznámenia k PRV a v časti Aktuality nadobúda účinnosť od 1.11.2011.
28.10.2011

Oznam pre dodávateľov a skladovateľov obilnín

viac informácií
17.10.2011

Oznámenie č.10 zo dňa 17.10.2011 (Výzva č. 2011/OPRH/03)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA v časti: PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-2013 / Výzvy zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/03 pre Prioritnú os 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh, Opatrenie č. 2.1 Investície do akvakultúry a Opatrenie č. 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od 17.10.2011 do 29.02.2012. Oprávnenosť miesta realizácie projektu: oblasti mimo cieľa Konvergencie, ktoré zahŕňajú územie Bratislavského samosprávneho kraja.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF