01.08.2019

Vzor služobného preukazu PPA a zoznam neplatných preukazov PPA

V zmysle zákona 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukazujú pri výkone pracovných činností (najmä kontrol) služobným preukazom PPA.
Platný služobný preukaz musí obsahovať a spĺňať nasledovné náležitosti :
a) Rozmer služobného preukazu 8,5 x 5,3 cm
b) názov inštitúcie - PPA
c) názov preukazu
d) číslo preukazu
e) štátny znak Slovenskej republiky
f) logo PPA
g) fotografiu zamestnanca (pri vydaní preukazu sa použije aktuálna fotografia zamestnanca)
h) meno, priezvisko, titul
i) osobné číslo
j) dátum vydania a odtlačok pečiatky PPA
k) podpis štatutára s odtlačkom pečiatky
l) text o neprenosnosti služobného preukazu
m) funkcia kontrolóra (ak je zamestnanec kontrolórom )
Iné služobné preukazy nie sú platné. Taktiež nie sú platné preukazy uvedené v zozname neplatných preukazov (uvádza sa len tzv. číslo preukazu Č.P. uvedené v zelenom rámiku)
Zoznam neplatných preukazov nájdete v prílohe.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev