22.10.2008

Výzva na predloženie ponúk zverejnená na internetovej adrese Pôdohospodárskej platobnej agentúry

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) do podprahovej zákazky zameranej na „Nákup služobného osobného motorového vozidla pre potreby generálneho riaditeľa PPA a kancelárie generálneho riaditeľa  PPA“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Názov:  Pôdohospodárska platobná agentúra  
Sídlo:    Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
IČO:      307 94 323
Telefón: 02/57513-313
Stránkové hodiny: od 800 do 1530 hod.
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Barina
e-mail: Jozef.Barina@apa.sk
Internetová stránka (portál) PPA : www.apa.sk

2. Typ  zmluvy :  
Kúpna zmluva   na nákup tovaru v súlade  s § 45  a  § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (zmluva na dobu určitú, s termínom realizácie dodávky predmetného  vozidla, vrátane záručného a pozáručného servisu).

3. Miesto dodania predmetu zákazky :
Prevzatie  motorového vozidla v sídle úspešného uchádzača.

4. Kontaktné miesto a osoba u ktorej je možné požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Barina
e-mail: Jozef.Barina@apa.sk
Telefón: 02/57513-313
Číslo faxu : 02/59266-575

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :
Stručný popis predmetu zákazky : Nákup osobného motorového vozidla
Číselný znak tovaru z nového spoločného slovníka obstarávania (CPV) :
Osobný automobil  -      34110000-1
Prevádzkový režim podľa nového doplnkového slovníka (CPV) : – s naftovým motorom CB09-8, - s pohonom 4 kolies CB08-5
Súvisiace tovary : NIE
Rozsah  a obsah predmetu zákazky (požadované parametre vozidla) :
Motor : 5 valcový turbodiesel s technológiou priameho vstrekovania
Počet valcov/ventilov : 5/20
Zdvihový objem :   2300 – 2400 cm3
Maximálny výkon v kW/min-1 : 136/4000
Prevodovka : automatická 6 stupňová
Priemerná spotreba : 6,9 – 7,2   l/100 km
Pohon :    všetkých kolies
Karoséria :   sedan
Brzdy :       kotúčové s posilňovačom a s proti blokovacím systémom ABC
                   ochrana proti vädnutiu bŕzd FBS
                   núdzové pohotovostné brzdenie RAB
                   elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBD
Riadenie : hrebeňové s hydraulickým posilňovačom
Podvozok : vybavený stabilizačným systémom DSTC
Nadštandardná výbava :  

  •  adaptívny radarový tempomet
  •  systém varovania vodiča pred kolíziou
  •  systém upozorňujúci na vozidlo v mŕtvom uhle spätného zrkadla
  •  systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu
     

6. Možnosť rozdelenia ponuky :  Nie

7. Variantné riešenie :  Nie

8. Lehota na dokončenie predmetu zákazky : najneskôr do 29. novembra 2008

9.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
a) dňa 4. 11. 2008 do 10.00  hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne do podateľne PPA (blok B, prízemie č. dverí : 33) na tej istej adrese,
c) ponuky je potrebné predkladať samostatne v slovenskom jazyku a ceny v SKK v zalepených obálkach s označením „ Podprahová zákazka – Nákup služobného osobného motorového vozidla pre potreby generálneho riaditeľa PPA a kancelárie generálneho riaditeľa  PPA“ -   NEOTVÁRAŤ !
d) ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

10. Podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Kupujúci neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, t. zn. 31 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

11. Kritérium na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena v SKK                      bez DPH ................       s DPH ........................
 
Poznámka : Ak uchádzač nie je platcom DPH , túto skutočnosť vo svojej ponuke výrazne označí !!!

12. Doklady požadované obstarávateľom  - (dôležité – podmienky účasti !!!) : Ako súčasť ponuky musí byť v súlade s § 26 ods. 1 pís. f) „zákona“ doložená úradne overená fotokópia platného dokladu o oprávnení podnikať (výpis z obchodného, živnos-tenský list a pod.) – doklad o tom, že je uchádzač oprávnený dodávať predmetný tovar. Úradné overenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.

13. Súťažné podklady : Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve.

14. Vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predloženie ponúk : Záujemca môže požiadať písomne, alebo v elektronickej podobe v súlade s § 99 ods. (1) pís. e) „zákona“ o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v termíne najneskôr do 27. októbra 2008, na adrese uvedenej v bode 4. tejto výzvy.
Poznámka : verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov vo výzve v termíne najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.

15. Lehota viazanosti ponúk : Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 31. decembra 2008.

16. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie : titul, meno, priezvisko : Ing. Jozef Barina  
funkcia : referent pre verejné obstarávanie
registračné číslo OSO :

 

 Ladislav Vlčej                                    
riaditeľ sekcie organizačného a technického zabezpečenia 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev