23.01.2023

Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom o odborné hodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila otvorenú Výzvu č. 3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených pre podopatrenie 4.3.
Prvý termín na zber žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je 31.3.2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev