02.02.2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že bude akceptovať do 30.04. 2009 žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty v rámci 1. výzvy na opatrenia 1.1 Modernizácia fariem (cieľ konvergencie + ostatné oblasti)  a 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (cieľ konvergencie + ostatné oblasti) v rámci PRV 2007-2013 bez sankcie. Avšak aj po znížení oprávnených výdavkov na základe žiadosti o NFP musia spĺňať minimálnu hranicu bodového ohodnotenia potrebnú na schválenie projektu. Žiadatelia, ktorý budú po uvedenom termíne žiadať o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% musia brať na vedomie, že Pôdohospodárska platobná agentúra nebude takéto žiadosti vybavovať automaticky kladne.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev