18.08.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU NA ZELENÚ NAFTU 2022.

Bratislava: 18. august 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 660/2014-100 a zákonom č. 43/2019 Z. z. zverejnila výzvu pre žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Prihlasovanie do výzvy začína symbolicky v deň otvorenia 47. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2022.
Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022.
Limit pri poskytovaní štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022) je 32 000 000 EUR. V porovnaní s rokom 2021 MPRV SR zvýšilo normatívy pre živočíšnu výrobu na podporované hospodárske zvieratá pre Zelenú naftu 2022. 
V zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. sú oprávnenými žiadateľmi subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2022 sú podporovaní prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe podľa špecifikácie, ktorú žiadatelia nájdu v prílohe tejto výzvy na oficiálnom webe PPA. Zároveň tam nájdu aj „Usmernenie k podávaniu žiadosti“ s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.
Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:
- elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom
alebo
- poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii
organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci PPA na e-mailovej adrese zelenanafta@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev