01.12.2022

PPA EVIDUJE OBROVSKÝ ZÁUJEM POTRAVINÁROV O VÝZVU NA 10 MILIÓNOV.

Bratislava: 1. december 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje obrovský záujem zo strany potravinárov o finančné prostriedky z výzvy na opatrenie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Do polnoci 30. novembra 2022 prišlo 311 žiadostí, ktoré predstavujú hodnotu takmer 35 miliónov 500 tisíc EUR. Limit na jedno IČO je 500 tisíc EUR.

Alokovaná suma na túto výzvu je 10 miliónov EUR takže záujem je trojnásobný. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som nesmierne rád, že špirála prijímania žiadostí a vyplácania podpôr sa tento rok takto roztočila. Aj táto výzva v rámci štátnej pomoci je dôkazom toho, že PPA je nastavená dobre a funguje, ako plnohodnotná banková inštitúcia. Teším sa z tohto enormného záujmu, ktorý zároveň predznamenáva, že poskytneme ešte tento rok pomoc potravinárom“.

Aktuálne PPA vykonáva administratívnu kontrolu týchto žiadostí a peniaze dostanú úspešní potravinári na účty do konca roka 2022. Keďže záujem je niekoľkonásobne vyšší ako alokácia, po vyhodnotení všetkých žiadostí, budú tie úspešné žiadosti krátené o koeficient krátenia. To znamená, že peniaze dostanú všetci úspešní žiadatelia, ale v nižšej sume.
Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci bolo potrebné predložiť prostredníctvom formulára, ktorý majú registrovaní žiadatelia v systéme ITMS2014+. Vyplnený formulár žiadosti žiadatelia predkladali spolu s povinnými prílohami elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo poštou.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev