09.02.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v časti 6 Žiadosti o platbu aktualizovala prílohy číslo 1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané orgánom finančného riadenia EPFRV v usmernení č.1/2009 k predkladaniu žiadostí o platbu .
•    v prípade oprávnených výdavkov deklarovaných výlučne v mene SKK príjemca predkladá "Prílohu číslo 1 SKK" pričom deklarované čiastky sa vo formulári automaticky prepočítajú na menu EUR konverzným kurzom 30,1260 SKK/1 EUR,
•    v prípade oprávnených výdavkov deklarovaných výlučne v mene EUR príjemca predkladá "Prílohu číslo 1", ktorá je uvedená vo formulári žiadosť o platbu zo dňa 14-01-2009.
•    v prípade oprávnených výdavkov deklarovaných v mene SKK aj v mene EUR príjemca je povinný predkladať deklarované výdavky v rôznych menách samostatne v „Prílohe číslo 1 SKK“ a v „Prílohe číslo 1 EUR“.

Pri vyplňovaní prílohy číslo 1 je potrebné dodržiavať Pokyny k vyplneniu prílohy číslo 1 k žiadosti o platbu podľa toho v akej mene sú deklarované výdavky.
Formulár žiadosti o platbu bude vyplnený v platnej mene EUR v časti 5 Platba príspevku a to bez ohľadu v akej mene príjemca deklaruje výdavky v prílohe číslo 1.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev