23.10.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nasledovnú informáciu týkajúcu sa riešenia prebytkov kukurice:

Riešenie prebytkov kukurice na Slovensku

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyzýva poľnohospodárov, aby nahlásili na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) aktuálne pestovateľské výmery, priemerné hektárové úrody a celkovú nepredanú produkciu kukurice. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že postupy intervenčného nákupu kukurice sú stanovené nariadením Komisie (ES) č. 687/2008. V hospodárskom roku 2008/2009 je v prípade kukurice stanovený limit nákupu na 700 000 ton pre všetky členské krajiny EÚ. Intervenčná cena je stanovená vo výške 101,31 €/t bez DPH.

Intervenčný nákup kukurice bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej od 1. novembra do 31. decembra 2008 a v druhej po zverejnení množstva v Úradnom vestníku EÚ, ktoré ostalo k dispozícii v rámci intervencie. Po skončení 1. fázy Komisia započíta všetky platné ponuky na kukuricu od všetkých členských krajín, ktoré hospodárske subjekty predložili na platobné agentúry do 31. decembra 2008. Ak celkové ponúkané množstvo presiahne maximálne množstvo, Komisia stanoví a uverejní najneskôr do 25. januára 2009 koeficient krátenia množstiev. Ak uvedené množstvo nepresahuje maximálne množstvo (700 000 ton), Komisia uverejní množstvo, ktoré bude k dispozícii v rámci intervencie v 2. fáze.

Spolu s ponukou musí byť zložená zábezpeka vo výške 15 eur na každú tonu, v opačnom prípade bude ponuka neplatná. Naskladnenie kukurice sa počas 1. fázy musí uskutočniť v období od 1. februára do 30. apríla 2009 a v prípade ponúk predložených v priebehu 2. fázy najneskôr do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli ponuky prijaté, najneskôr však do 31. júla 2009.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev