10.09.2008

Oznámenie PPA č. 16 zo dňa 10. septembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, že v zmysle ustanovení otvorenej Výzvy č. 2008/PRV/02 (ktorá bola zverejnená dňa 1.2.2008), bude žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre uvedené opatrenie prijímať od 1. októbra 2008.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev