17.03.2009

Oznámenie PPA č. 07 zo dňa 17. marca 2009

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6725/2009,  zo dňa 06.03.2009 aktualizovala Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v  opatreniach  1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

  •  Aktualizácia sa týka spresnenia existujúceho textu v Príručke s cieľom zosúladiť interpretáciu zo strany MP SR ako riadiaceho orgánu, PPA a žiadateľov. Podmienka, že jeden obsahový námet možno použiť ako prílohu projektu len jedenkrát vyplýva z logickej formulácie textu Príručky, ktorá bola takto postavená od začiatku implementácie PRV SR 2007-2013. Časť žiadateľov nesprávne interpretovala všeobecnú formuláciu textu, preto MP SR ako riadiaci orgán požiadalo PPA o spresnenie textu v Príručke. Usmernenie je účinné odo dňa účinnosti Príručky. Z uvedeného dôvodu je PPA povinná v prípade totožných subjektov kontrolovať pri vyhodnocovaní evidenčné čísla obsahových námetov.
  • Žiadateľom, ktorí podali projekty a nedodržali uvedenú podmienku, bude zo strany PPA zaslaná výzva na doplnenie schváleného  obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity, formou Oznámenia s prideleným  evidenčným číslom a to do 30-tich kalendárnych dní od doručenia výzvy. Žiadateľ opätovne písomne požiada MP SR o schválenie  obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity podľa Prílohy č.4 Príručky. MP SR posúdi žiadosť a vydá Oznámenie o schválení alebo vyradení obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev