3/PRV/2015

21.05.2015

Výzva na podopatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

21.05.2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 8.4.

21.05.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

21.05.2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - schéma ŠP 8.4

21.05.2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Predb.informácia

21.05.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 8.4.

21.05.2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

21.05.2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

21.05.2015

Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť 2

21.05.2015

Príloha č. 1 k príručke

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev