02.09.2015

Riešenie nezrovnalostí

V súlade so všeobecnými zásadami systému riadenia a kontroly podľa čl. 72 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je Slovenská republika povinná zabezpečiť najmä prevenciu, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhania neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.
 1. Európsky poľnohospodársky záručný fond
 2. Program rozvoja vidieka 2007-2013 a 2014-2020
Nezrovnalosť môže zistiť riadiaci orgán MPRV SR, PPA, certifikačný orgán, útvary následnej finančnej kontroly MPRV SR. V rámci kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Správa finančnej kontroly, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. Nezrovnalosť môžu zistiť orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií. Nezrovnalosť môže zistiť aj žiadateľ, prijímateľ, partner, užívateľ alebo tretí subjekt, ktorý je povinný bezodkladne oznámiť zistenú nezrovnalosť na PPA a predložiť dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť.
Pod riešením nezrovnalosti sa na národnej úrovni rozumie najmä:
 • zaevidovanie podozrenia z nezrovnalosti;
 • vypracovanie a schválenie správy o zistenej nezrovnalosti v AGIS MFR;
 • oznámenie nezrovnalosti prijímateľovi;
 • aktualizovanie správy o zistenej nezrovnalosti v AGIS MFR, monitorovanie a popis stavu riešenia nezrovnalosti;
 • bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí;
 • preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly programu, revízia uplatňovaných postupov riadenia a kontroly;
 • zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo rozhodnutia o schválení žiadosti a príslušných právnych predpisov;
 • v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti rozšírenie šetrenia na všetky podpory, projekty a výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení za účelom vysporiadania finančných vzťahov a revízie uplatňovaných postupov riadenia a kontroly.
Za riešenie nezrovnalostí v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a 2014-2020 je zodpovedný riadiaci orgán MPRV SR a PPA.
Podkladom pre vystavenie Správy o zistenej nezrovnalosti je najmä:
 • správa/kontrolný zoznam o výsledku administratívnej kontroly Sekcie projektových podpôr, Sekcie priamych podpôr, Sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci,,
 • správa z kontroly na mieste Sekcie kontroly na mieste PPA,
 • správa o výsledku vnútorného auditu odboru vnútorného auditu PPA,
 • správa o výsledku kontroly odboru vnútornej kontroly PPA,
 • správa o výsledku následnej finančnej kontroly MPRV SR,
 • správa certifikačného orgánu,
 • protokol o výsledku kontroly vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie,
 • správa z auditu Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov,
 • správa z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom,
 • protokol o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR,
 • protokol o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády SR,
 • uznesenie o začatí trestného stíhania,
 • uznesenie o začatí konkurzného konania, reštrukturalizačného konania,
 • oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti,
 • rozhodnutie Protimonopolného úradu SR vo veci dohody obmedzujúcej súťaž v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
Ak PPA zistí nezrovnalosť z vlastného alebo iného podnetu, je povinná vypracovať a schváliť správu o zistenej nezrovnalosti v AGIS MFR a predložiť ju prijímateľovi. Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä údaje:
 • kód nezrovnalosti z AGIS MFR,
 • popis nezrovnalosti,
 • označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
 • obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
 • dátum zistenia nezrovnalosti,
 • označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil, označenia dlžníka,
 • finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania,
 • popis stavu riešenia nezrovnalosti.
V záujme ochrany finančných záujmov EÚ a SR, PPA schválením vystavenej správy o zistenej nezrovnalosti pozastaví vyplácanie príspevku alebo podpory v rámci EPZF a EPFRV (finančných prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) prijímateľovi až do momentu vysporiadania celej sumy nezrovnalosti a prislúchajúcich penále/úrokov z omeškania. V zmysle čl. 28 Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia vymáhania stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, členský štát započíta všetky ešte neuhradené dlhy prijímateľa voči schváleným platbám zo stany platobnej agentúry.  
PPA na základe Správy o zistenej nezrovnalosti vypracuje Žiadosť o vysporiadanie finančných vzťahov a zašle ju spolu so Správou o zistenej nezrovnalosti prijímateľovi. V Žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov PPA uvedie lehotu, do ktorej je prijímateľ povinný finančné prostriedky vrátiť. Správa o zistenej nezrovnalosti sa nepredkladá prijímateľovi ak štatutárny orgán, zamestnanec, alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu. Vymáhanie finančných prostriedkov týmto nie je dotknuté.
Prijímateľ, ktorý nemôže vrátiť finančné prostriedky riadne a včas, je oprávnený písomne požiadať PPA:
 • o uzatvorenie dohody o splátkach
 • o uzatvorenie dohody o odklade plnenia,
 • o vzájomné započítanie pohľadávok, ak má prijímateľ zo strany PPA schválené udelenie podpory/príspevku z EPZF a/alebo EPFRV.
Dohoda o splátkach, dohoda o odklade plnenia a dohoda o započítaní pohľadávok uzatvorená medzi PPA a prijímateľom musí mať písomnú formu. Dohody sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadobúdajú účinnosť deň po ich zverejnení zo strany PPA.
PPA nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve na vrátenie finančných prostriedkov.
PPA môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach, ak:
a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny,
b) by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
c) sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
PPA môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia, ak:
a) prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny agentúrou,
b) by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
Pri započítaní vzájomné pohľadávky zanikajú vo výške, v ktorej sa kryjú a v pomeroch spolufinancovania za jednotlivé zdroje (EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) v akých boli stanovené. PPA môže vykonať započítanie aj v prípade, ak má PPA s prijímateľom uzavretú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Započítanie pohľadávok z príspevku alebo podpory nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
Ak prijímateľ finančné prostriedky v lehote stanovenej v Žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov nevráti na účty PPA, nepožiada o splátkový kalendár, odklad plnenia alebo o započítanie vzájomných pohľadávok, PPA začne vymáhať finančné prostriedky v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Ak prijímateľ po vydaní rozhodnutia o povinnosti vrátiť neoprávnene poskytnuté finančné prostriedky podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v stanovenej lehote finančné prostriedky nevráti, neuhradí splátku v súlade s dohodou o splátkach, nevráti prostriedky v súlade s dohodou o odklade plnenia alebo v prípade vyhlásenia konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie prijímateľa, PPA podľa povahy prípadu v zákonom stanovených lehotách:
 1. vypracuje a podá návrh na vykonanie exekúcie,
 2. vypracuje a podá prihlášku pohľadávky do konkurzu,
 3. vypracuje a podá prihlášku pohľadávky do reštrukturalizácie,
 4. vypracuje a podá prihlášku pohľadávky do likvidácie.
 
 1. Operačný program rybné hospodárstvo 2007-2013 a 2014-2020
 
Nezrovnalosť môže zistiť riadiaci orgán MPRV SR, sprostredkovateľský orgán PPA, platobná jednotka PPA, certifikačný orgán, orgán auditu alebo spolupracujúci orgán.V rámci národnej kontrolnej činnosti môže nezrovnalosť zistiť aj Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR v rámci výkonu svojich kompetencií. Nezrovnalosť môžu zistiť aj orgány Európskej komisie, Európsky dvor audítorov alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom v rámci výkonu svojich kompetencií. Nezrovnalosť môže zistiť samotný prijímateľ, partner, užívateľ alebo tretí subjekt, ktorý je povinný bezodkladne oznámiť zistenú nezrovnalosť a predložiť dokumenty preukazujúce zistenú nezrovnalosť riadiacemu orgánu a PPA.
Pod riešením nezrovnalosti sa na národnej úrovni rozumie najmä:
 • zaevidovanie podozrenia alebo zistenia nezrovnalosti v ITMS;
 • formálne zdokumentovanie prípadu nezrovnalosti na základe vypracovania a schválenia správy o zistenej nezrovnalosti v ITMS;
 • oznámenie nezrovnalosti v zmysle nastavených informačných tokov;
 • monitorovanie ďalšieho vývoja a riešenia nezrovnalosti;
 • zaznamenanie zmien stavu nezrovnalosti v ITMS a aktualizovanie správy o zistenej nezrovnalosti v rámci administratívneho stavu (vývoj správnych konaní alebo súdnych konaní) a finančného stavu (finančné vysporiadanie nezrovnalosti a prijaté nápravné opatrenia);
 • preverenie možného dopadu na systém riadenia a kontroly, resp. nastavené postupyriadenia a kontroly pre program;
 • prijatie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí;
 • zabezpečenie bezodkladného finančného vysporiadania nezrovnalosti podľa podmienok zmluvy a príslušných právnych predpisov;
 • v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti rozšírenie šetrenia na všetky operácie/projekty/výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch systémom riadenia a kontroly;
 • v prípade zistenia závažnej nezrovnalosti alebo systémovej nezrovnalosti identifikovanej Európskou komisiou, v určenej lehote prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré sú akceptované Európskou komisiou ako dostatočné a zabránia prerušeniu/pozastaveniu platieb pre dotknutý program alebo vykonaniu finančných opráv Európskou komisiou;
 • finančné prostriedky uvoľnené z nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ môže riadiaci orgán a PPAv programovom období 2007-2013 opätovne použiť do 31. decembra 2015 na operačný program tak, že tieto uvoľnené finančné prostriedky nemožno opätovne použiť na projekt alebo projekty, ktoré boli predmetom finančnej opravy uskutočnenej certifikačným orgánom vo vzťahu k Európskej komisii formou odpočítania prostriedkov v zodpovedajúcej výške v rámci nasledovnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu, a v prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, ani na existujúce projekty v rámci celej prioritnej osi alebo jej časti, kde sa systémová nezrovnalosť vyskytla.
 • finančné prostriedky uvoľnené z nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ môže riadiaci orgán a PPAv programovom období 2014-2020 opätovne použiť do 31. decembra 2023 na príslušný program v súlade s čl. 143 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013. Tieto uvoľnené finančné prostriedky nemožno použiť opätovne na projekt, ktorý bol predmetom finančnej opravy odpočítanej v zodpovedajúcej výške v žiadosti o platbu na Európsku komisiu. V prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, uvoľnené finančné prostriedky nemožno opätovne použiť na projekty, ktoré boli dotknuté touto systémovou nezrovnalosťou. V momente stiahnutia, resp. odpočítania finančnej opravy v žiadosti o platbu na Európsku komisiu sa automaticky uvoľnia v zodpovedajúcej sume ďalšie zdroje na čerpanie nových oprávnených výdavkov v rámci plnenia záväzku programu podľa pravidiel čerpania finančných záväzkov.
Za riešenie nezrovnalostí v rámci operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán MPRV SR. Sekcia rozpočtu a financovania PPA plní úlohy platobnej jednotky.
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä údaje:
 • Kód nezrovnalosti ITMS
 • Popis nezrovnalosti
 • Označenie ustanovení právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátneho práva, ktoré boli porušené
 • Typ nezrovnalosti podľa kódovníka Európskeho úradu pre boj proti podvodom
 • Označenie a priradenie nezrovnalosti k verejnému obstarávaniu (s výnimkou systémovej nezrovnalosti, kde priradenie bude dostupné v systéme ITMS)
 • Označenie súvisiacich nezrovnalostí (s výnimkou systémovej nezrovnalosti, kde označenie a priradenie bude dostupné v systéme ITMS)
 • Obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti
 • Dátum prvého zistenia nezrovnalosti
 • Označenie inštitúcie (alebo orgánu), ktorá nezrovnalosť zistila
 • Označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil
 • Označenie dlžníka
 • Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania
 • Finančný a administratívny stav nezrovnalosti
 • Prijaté opatrenia na účely riešenia nezrovnalosti
Zistené podozrenie z nezrovnalosti alebo zistenie nezrovnalosti v schválenej správe o zistenej nezrovnalosti je odôvodnené najmä na základe:
 1. zaslanej správy z administratívnej kontroly/ kontroly na mieste kontrolovanej osobe;
 2. zaslaných zistení a odporučení z certifikačného overovania;
 3. doručenej čiastkovej správy z vládneho auditu auditovanej osobe;
 4. doručenej správy z vládneho auditu auditovanej osobe, v prípade ak neboli nezrovnalosti uvedené v čiastkovej správe z vládneho auditu;
 5. právoplatného rozhodnutia správy finančnej kontroly/ MF SR vydaného v správnom konaní;
 6. oboznámenia riadiaceho orgánu s prerokovaným protokolom o výsledku kontroly vykonanej Úradom pre verejné obstarávanie/ právoplatného rozhodnutia riadiaceho orgánu vydaného správnom konaní;
 7. doručenej správy z auditu Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov;
 8. doručenej správy z vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom;
 9. prerokovaného protokolu o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR,
 10. prerokovaného protokolu o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády SR;
 11. prerokovanej správy o výsledku vnútornej kontroly/ vnútorného auditu;
 12. doručeného uznesenia o začatí trestného stíhania;
 13. rozhodnutia Protimonopolného úradu SR vo veci dohody obmedzujúcej súťaž v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci OP RH 2007-2013 sa na národnej úrovni vykonáva v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov. Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti podľa § 28 cit. zákona prostredníctvom žiadosti o platbu a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. PPA môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa postupov a za splnenia podmienok ustanovených v § 28a cit. zákona. Osobitný režim vysporiadania finančných vzťahov je stanovený v § 27a citovaného zákona pri zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.
Vysporiadanie finančných vzťahovv rámci OP RH 2014-2020 sa na národnej úrovni vykonáva v súlade s § 40 až 41 a 45 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vysporiadanie finančných vzťahov na národnej úrovni sa vykonáva:
 1. vzájomným započítaním pohľadávky z príspevku voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti;
 2. vzájomným započítaním pohľadávky z rozhodnutia voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti alebo
 3. vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok.
PPA môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach a dohodu o odklade plnenia podľa postupov a za splnenia podmienok ustanovených v § 45 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobitný režim vysporiadania finančných vzťahov je stanovený v § 41 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.
Ak ide o porušenie finančnej disciplíny, odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami EÚ v rámci OP RH 2007-2013 a 2014-2020 ukladá a vymáha správa finančnej kontroly, prípadne Ministerstvo financií SR v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev