09.06.2017

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí podpísali Zmluvu o NFP a ešte nepredložili potvrdenie o registrácii v RPVS

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „prijímateľ“), že dňom 01.02.2017 v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora  (ďalej len „zákon o RPVS“), vznikla pre prijímateľa, ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „zmluvu o NFP“) povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

PPA vyzýva všetkých prijímateľov, ktorým bol doručený zo strany PPA návrh Zmluvy o NFP, ako aj tí, ktorí vrátili na  PPA z ich strany podpísaný návrh zmluvy o NFP, aby bezodkladne predložili na PPA potvrdenie o registrácii v Registri partnerov verejného sektora.  Bez potvrdenia o registrácii prijímateľa, nebude možné zo strany PPA zmluvu o NFP podpísať ani zverejniť v CRZ.

Lehota na zverejnenie Zmluvy o NFP v Centrálnom registri zmlúv je  3 mesiace od jej uzavretia. ( §47a ods.4 Občiansky zákonník)             

Registrácia podľa zákona RPVS je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. V prípade nedodržania registračnej povinnosti bude PPA postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev