25.05.2018

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu.

 V prípade, že prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava osobné údaje, je povinný jej poskytnúť všetky tieto informácie:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I. Prevádzkovateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava

IČO:  30794323

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
Hraničná č. 12,  815 26   Bratislava, v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt +421 2 52733800,
e-mail : zodpovednaosoba@apa..sk
(ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

II. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na  účely evidovaných v Záznamoch o spracovateľských činnostiach (prístupné pod článkom).

III. Právne základy spracúvania osobných údajov sú evidované v Záznamoch o spracovateľských činnostiach (prístupné pod článkom ).

IV. Osobné údaje sa poskytujú príjemcom, ktorí sú tretími stranami. Za príjemcov (tretie strany) sa považujú: orgány samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, ubytovacie zariadenia, advokátske kancelárie, účastníci sporu, dopravné spoločnosti, organizátori podujatí, subjekty poskytujúce služby údržby externých subjektov, servis softvéru, banky a iní zamestnávatelia /prevádzkovatelia/. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť, alebo zverejniť niektoré osobné údaje v súvislosti s plnením pracovných, služobných alebo funkčných povinností. Ak bude potrebné poskytnúť osobné údaje tretím stranám, prevádzkovateľ obmedzí rozsah a kategórie údajov na tie, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu, ktorý sa sleduje a má dosiahnuť.
 
V. Osobné údaje sa do tretích krajín neprenášajú, iba v prípade ak je dotknutá osoba vyslaná na plnenie úloh v rámci podmienok medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. V uvedenom prípade bude dotknutá osoba informovaná dodatočne o tretej krajine, medzinárodnej organizácii, kde budú jej osobné údaje prenesené.
 
VI. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená právnou požiadavkou na základe osobitných predpisov /zákonné, auditné, daňové požiadavky/ , alebo na základe určenej doby v súhlase, ktorý verifikovala dotknutá osoba svojím podpisom a to v rozsahu:
     a. do skončenia výberového konania podľa čl. II písm. a), /ak prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre ďalšie využitie tak počas doby na ktorej sa dohodol v súhlase s dotknutou osobou/,
     b. počas doby, ktorú stanovujú osobitné predpisy a najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, v prípade kamerového záznamu najdlhšie po dobu 15 dní. Dobu spracúvania osobných údajov  spracovateľských činností nájdete v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. ( prístupné pod článkom )
 
VII.  Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje , v prípade neposkytnutia nie je možné plnenie zákonných povinnosti prevádzkovateľom a nemusia byť splnené zákonné nároky dotknutej osoby. V niektorých prípadoch môže prevádzkovateľ vyvodiť disciplinárny postih voči dotknutej osobe. Zoznam spracovateľských činností evidujeme v Záznamoch o spracovateľských činnostiach ( prístupné pod článkom )..
 
VIII. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 
IX. Vystavenie prvej kópie podľa čl. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 
X. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 
XI. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
     a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
     b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
     c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. XVIII,
     d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
     e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 
XII. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
     a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
     b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
     c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
     d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
     e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 
XIII. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 
XIV. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
     a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa čl. XVIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
     b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
     c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
     d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

XV. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie bez súhlasu dotknutej osoby, okrem uchovávania.
 
XVI. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 
XVII. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 
XVIII. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
     a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
     b. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

XIX. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 
XX. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 
XXI. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 
XXII. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 
XXIII. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 
XXIV. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania : nevykonáva sa.
 
XXV. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo osobne na adrese: Hraničná č.12, 815 26 Bratislava, v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt +421 2 52733800,
e-mail: zodpovednaosoba@apa.sk

XXVI. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 
XXVII. Dotknutá osoba má právo žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania tak ako je to uvedené vyššie.
 
XXVIII. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov :
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax: +421 /2/ 3231 3234

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev