25.05.2018

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti:

1. E-mail na adresu : zodpovednaosoba@apa.sk ,
2. Zásielkou doručenou na adresu : Zodpovedná osoba , Hraničná 12 , 815 26 Bratislava,
3. Osobne na adrese : Hraničná 12, 821 05 Bratislava , tel. kontakt : +421 918 612 429 v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa.

1. Prevádzkovateľ poskytne pri uplatňovaní práv dotknutej osobe súčinnosť ,
2. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby , ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby,
3. Informácie sa poskytujú bezodplatne,
4. Ak je žiadosť dotknutej osoby začne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať,
5. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona do jedného mesiaca od doručenia žiadosti,
6. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace , a to aj opakovane.
7. O každom taktom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca informuje aj s dôvodmi predĺženia lehoty,
8. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoby nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom,
9. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o tom informuje dotknutú osobu, kde uvedie informácie o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh dozornému orgánu na začatie konania.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev