26.03.2015

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013

PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Účtovnej závierky účinnej od 31.12.2014 pre podvojné účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu vybraných ukazovateľov, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia už pri výpočte k 31.12.2014.

Hrubá pridaná hodnota (podvojné účtovníctvo)

HPH = r. 28 Pridaná hodnota (z Účtovnej závierky-výkaz ziskov a strát)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (podvojné účtovníctvo)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb = r.04 + r. 05 (z Účtovnej závierky-výkaz ziskov a strát)


Pre úplnú informáciu uvádzame aj výpočet uvedených ukazovateľov pre jednoduché účtovníctvo, ktorý ostáva bez zmeny.

Hrubá pridaná hodnota (jednoduché účtovníctvo)

HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6) (z výkazu o príjmoch a výdavkoch)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (jednoduché účtovníctvo)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb = r.2 (z výkazu o príjmoch a výdavkoch)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev