Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


31.12.2021

  AEKO - IP SAD - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2021

  AEKO - IP VIN rodiaci - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov plodov


22.09.2021 - 21.12.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek


30.07.2021

  AEKO - BIOTOPY - konečný termín na vykonanie prvej kosby trávnych porastov


15.07.2021

  AEKO - DROP - zabezpečiť podiel tráv na ornej pôde v osevnom postupe kosených po 15. júli najmenej 5%


31.05.2021

  AEKO - AEKO - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2021

  AEKO - SYSEĽ - konečný termín pre vykonanie prvej kosby trávnych porastov


16.05.2021 - 09.06.2021

  AEKO - AEKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2021

  AEKO - AEKO - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


01.05.2021 - 31.10.2021

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratmi


30.04.2021

  AEKO - BIOPÁSY - konečný termín na zabezpečenie každoročného výsevu multifunkčných pásov


01.04.2021 - 30.04.2021

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


20.03.2021 - 20.06.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - povinnosť absolvovať školiaci kurz do konca prvého roka záväzku a následne do 10 dní odo dňa jeho vydania zaslať potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu na príslušné RP PPA


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


31.12.2020

  AEKO - IP SAD - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


31.12.2020

  AEKO - IP VIN rodiaci - povinnosť zaslať RP PPA výsledky rozborov pôdnych vzoriek a plodov


22.09.2020 - 21.12.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - zabezpečiť v štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch jesenný rozbor pôdných vzoriek


30.07.2020

  AEKO - BIOTOPY - konečný termín na vykonanie prvej kosby trávnych porastov


15.07.2020

  AEKO - DROP - zabezpečiť podiel tráv na ornej pôde v osevnom postupe kosených po 15. júli najmenej 5%


31.05.2020

  AEKO - AEKO - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


31.05.2020

  AEKO - SYSEĽ - konečný termín pre vykonanie prvej kosby trávnych porastov


16.05.2020 - 09.06.2020

  AEKO - AEKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2020

  AEKO - AEKO - konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


01.05.2020 - 31.10.2020

  AEKO - BIOTOPY - dodržiavať zaťaženie zvieratmi


30.04.2020

  AEKO - BIOPÁSY - konečný termín na zabezpečenie každoročného výsevu multifunkčných pásov


01.04.2020 - 30.04.2020

  AEKO - SYSEĽ - zabezpečiť začiatok pastvy v apríli


20.03.2020 - 20.06.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - v prvom roku záväzku v jarnom období zabezpečiť rozbor pôdných vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť analytický rozbor jednej vzorky z každého pestovaného druhu zeleniny resp. zemiakov resp. jahôd


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP VIN mladý - do konca tretieho roka po výsadbe zabezpečiť v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast alebo zabezpečiť hospodárenie na terasách


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - CHVO Žitný ostrov - každoročne vypracovať mapu zásob živín na základe výsledkov z jesenného rozboru pôdnych vzoriek


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - IP SAD, IP ZEL, IP VIN, CHVO Žitný ostrov - viesť a uchovávať záznamy a výsledky rozborov najmenej sedem rokov od začatia trvania záväzku


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO * - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  AEKO - AEKO - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev