Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

31.05.2021

  LEKS - LEKS - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


16.05.2021 - 09.06.2021

  LEKS - LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2021

  LEKS - LEKS - konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16.02.2021 - 31.08.2021

  LEKS - LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS, LEKS - LEKS - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  LEKS - LEKS - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


31.05.2020

  LEKS - LEKS - konečný termín na doplnenie resp. stiahnutie žiadosti


16.05.2020 - 09.06.2020

  LEKS - LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2020

  LEKS - LEKS - konečný termín pre podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


16.02.2020 - 31.08.2020

  LEKS - LEKS - na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS, LEKS - LEKS - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - ak počas záväzku skončí platnosť PSL a vyhotoví sa nový PSL, žiadateľ je povinný požiadať o úpravu záväzku, bez zmeny výmery, najneskôr do 40 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o schválení PSL


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  LEKS - LEKS - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiťPPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev