Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV

01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO *- pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2021 - 31.12.2021

  EKO - EKO - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť


16.05.2020 - 09.06.2020

  EKO - EKO - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania


15.05.2020

  EKO - EKO-konečný termín na podanie žiadosti bez sankcie; pokiaľ posledný termín na predloženie žiadosti pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, za príslušný termín sa považuje nasledujúci pracovný deň


01.05.2020 - 31.10.2020

  EKO, EKO - EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka


01.03.2020

  EKO - EKO - konečný termín na uzatvorenie zmluvy s inšpekčnou organizáciou v prvom roku trvania záväzku


31.01.2020

  EKO - EKO - konečný termín na registráciu v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby v prvom roku trvania záväzku (žiadateľ musí byť registrovaný počas celej doby trvania záväzku)


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO - trvanie záväzku , ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO *- pri prevode záväzku je nadobúdateľ povinný predložiť príslušnému RP PPA originál zmluvy o prevode do 15 dní od jej podpisu spolu so žiadosťou o platbu


01.01.2020 - 31.12.2020

  EKO - EKO - prípady vššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiťPPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev