Pre OP RH 2014-2020

12.05.2016

NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 2988/95

z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

12.05.2016

NARIADENIE RADY (EURATOM, ES) č. 2185/96

z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi

12.05.2016

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1407/2013

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis(Text s významom pre EHP)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev