2012/OPRH/01

23.10.2012

Priloha č.7d

23.10.2012

Priloha č.8a

23.10.2012

Priloha č.8b

23.10.2012

Priloha č.9a

23.10.2012

Priloha č.9b

23.10.2012

Priloha č.10

23.10.2012

Priloha č.11

23.10.2012

Tabuľková časť - oprávnené výdavky projektu

03.03.2014

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 10.0

OPATRENIE 3.2 PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHOV
OPATRENIE 5.1 TECHNICKÁ POMOC

03.03.2014

Príloha č. 1a

Oprávnené výdavky projektu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev