2010/OPRH/01

01.10.2010

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - Opatrenie 2.2: Investície do spracovania a uvádzania na trh

01.10.2010

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - Opatrenie 3.2: Podpora a rozvoj nových trhov

01.10.2010

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - Opatrenie 5.1: Technická pomoc

01.10.2010

Príloha č. 8f - Čestné vyhlásenie k Žiadosti o platbu

01.10.2010

Príloha č. 9a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov

01.10.2010

Príloha č. 9b - Pokyny k vyplneniu „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“

01.10.2010

Príloha č.10a Žiadost o vratenie FP

01.10.2010

Príloha č. 10b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov

01.10.2010

Jednoduché účtovníctvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev