2010/OPRH/01

01.10.2010

Príloha č. 5c. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1.

01.10.2010

Príloha č. 5d. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2.

01.10.2010

Príloha č. 5e. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 5.1.

01.10.2010

Príloha č. 6. - Číselník

01.10.2010

Príloha č. 7: Pracovný list k refundácii miezd z technickej pomoci pre zamestnancov

01.10.2010

Príloha č. 8a. - Žiadosť o platbu - EUR

01.10.2010

Príloha č. 8b. - Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o platbu - EUR

01.10.2010

Príloha č. 8c. - Žiadosť o platbu - SKK

01.10.2010

Príloha č. 8d. - Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o platbu - SKK

01.10.2010

Zoznam príloh k Žiadosti o platbu - Opatrenie 2.1: Investície do akvakultúry

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev