16.09.2022

POĽNOHOSPODÁRI POZOR! O ZELENÚ NAFTU JE MOŽNÉ POŽIADAŤ UŽ IBA DO PONDELKA.

Bratislava: 16. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína žiadateľom, že o štátnu pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022) môžu požiadať najneskôr v pondelok 19. septembra 2022. Po tomto termíne (19.9. o 24:00h) bude systém ITMS2014+ uzavretý a žiadateľovi nebude umožnené podať si žiadosť.
PPA zverejnila výzvu v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 660/2014-100 a zákonom č. 43/2019 Z. z. 18. augusta. Ide o výzvu pre žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2022). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Termín na predkladanie žiadostí bol stanovený na obdobie od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022.
K dnešnému dňu eviduje PPA 2 442 podaných žiadostí, z toho viac ako 40% bolo doručených elektronicky. Výška požiadavky obsiahnutá v týchto žiadostiach je 31 403 977,18 EUR pričom limit na toto opatrenie je 32 000 000 EUR.
Žiadosti sú spracovávané priebežne a po ich doručení na adresu PPA sú automaticky v systéme ITMS2014+ overované podmienky poskytnutia štátnej pomoci. Odporúčame žiadateľom o zelenú naftu sledovať svoju e-mailovú adresu a notifikácie zasielané zo systému ITMS2014+ v prípade, že ich žiadosť je vrátená na doplnenie z dôvodu zistených nedostatkov.
V zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. sú oprávnenými žiadateľmi subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2022 sú podporovaní prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe podľa špecifikácie, ktorú žiadatelia nájdu v prílohe tejto výzvy na webe PPA. Zároveň tam nájdu aj „Usmernenie k podávaniu žiadosti“ s presným návodom, ako postupovať celým procesom registrácie a podávania žiadosti.
Ešte stále môžu žiadatelia vyplnený formulár žiadosti žiadateľ doručiť PPA spolu s povinnými prílohami:
- elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom
alebo
- poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii
organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci PPA na e-mailovej adrese zelenanafta@apa.sk.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev