08.06.2023

Oznámenie pre MAS

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom iniciatívy LEADER, že v súvislosti s pripravovaným vydávaním rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 bude v celkovej schválenej sume uvedenej v rozhodnutí o schválení ŽoNFP zohľadňovať sumy všetkých predložených žiadostí o platbu príslušnej MAS podaných na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kontrahovaných v rámci z výzvy č. 27/PRV/2018, a to ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Suma uvedená v rozhodnutí o schválení ŽoNFP bude znížená o sumy všetkých nevyplatených žiadostí o platbu a sumy všetkých vyplatených žiadostí o platbu nezapočítaných do pôvodného presunu alokácie, podaných príslušnou MAS na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č. 27/PRV/2018 aj v prípade, že ku dňu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP na základe výzvy č. 57/PRV/2022 nebudú uvedené žiadosti o platbu vyplatené.
Prijímateľ má možnosť už podané a nevyplatené žiadosti o platbu vziať späť.

Po vydaní rozhodnutí o schválení ŽoNFP z výzvy č. 57/PRV/2022 bude PPA zasielať návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku až po ukončení spracovania všetkých podaných žiadostí o platbu príslušnej MAS podaných na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z výzvy č. 27/PRV/2018. 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF