14.10.2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve.

Za oprávnené obdobie pre túto výzvu je považované obdobie od 01.01.2007 do dňa predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). Výdavky budú považované za oprávnené ak budú spadať do kategórie oprávnených výdavkov a zároveň spĺňať všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov, ktoré sú uvedené v kapitole 2 príručky.

Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované u žiadateľa v súlade s platnou legislatívou.

Z uvedeného dôvodu odporúčame žiadateľom predložiť spolu so ŽoNFP aj fotokópie faktúr a výpisov z účtov, ktoré potvrdia oprávnenosť výdavkov zahrnutých v ŽoNFP. V opačnom prípade budú vyzvaní Pôdohospodárskou platobnou agentúrou o ich doloženie ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev